BẢO VỆ - VỆ SĨ
AN THỐNG NHẤT

BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC

Bảo Vệ Trường Đại Học Ở Quận 10

Triển khai hoạt động bảo vệ lại tại các trường Đại Học trực thuộc hệ thống Huflit như Sư Vạn Hạnh, Trường Sơn, Bắc Hải, Cao Thắng sau kỳ nghỉ hè 

Bảo vệ trường Mầm non Quận 2

An Thống Nhất  cùng  khởi  động lại  dịch vụ bảo vệ tại các trường Mầm non tại Quận  2 sau kỳ nghỉ hè

Bảo vệ Trường học tại Trường Sơn

Bảo vệ Trường học tại Cao Thắng